Podmienky používania portálu
Okamzite.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Okamžite

1.1.1. Okamžite je online porovnávací portál, umiestnený na webovej adrese www.okamzite.sk, ktorý Užívateľom umožní porovnávať Ponuku inzerovaného tovaru Obchodníkmi, a to podľa dostupnosti tovaru, prípadne ďalších parametrov. Okamžite ďalej umožňuje Užívateľom kontaktovať Obchodníka, a to zobrazením jeho kontaktných údajov.

1.2. Pôsobnosť Podmienok

1.2.1. Tieto Podmienky upravujú využívanie portálu Okamzite.sk Užívateľmi a Obchodníkmi a vzťah medzi Užívateľom, Prevádzkovateľom a Obchodníkmi. Tieto Podmienky nepredstavujú kúpnu zmluvu medzi Obchodníkom a Užívateľom, a súhlas s týmito Podmienkami nepredstavuje uzavretie takej kúpnej zmluvy.

1.2.2. V rozsahu, v akom si vzájomne neodporujú, sa tieto Podmienky vzťahujú aj na nasledujúce dokumenty, upravujúce niektoré aspekty vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom a/alebo Obchodníkom, a tvoriace obsah vzájomných dohôd, za podmienok týmito dokumentmi stanovených:

(ďalej len „Zvláštne podmienky“).

1.2.3. Pokiaľ Zvláštne podmienky stanovia odlišne, má táto odlišná úprava Zvláštnych podmienok prednosť pred týmito Podmienkami. Ak nie je stanovené odlišne, vzťahuje sa na Zvláštne podmienky v plnom rozsahu výklad pojmov podľa čl. 1.3. týchto Podmienok.

1.3. Výklad pojmov

1.3.1. Prevádzkovateľ – prevádzkovateľ Okamžite, spoločnosť OKAMŽITE, j. s. a., sídlom Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, Slovenská republika, IČ 53 095 731, DIČ 21 21 27 07 89

1.3.2. Portál – internetové stránky Okamžite, dostupné na adrese www.okamzite.sk;

1.3.3. Okamžite – porovnávací portál Okamzite.sk, ktorý je dostupný na www.okamzite.sk;

1.3.4. Obchodník – prevádzkovateľ kamennej predajne alebo distribútor, registrovaný na Okamžite, vystavujúci dostupnú Ponuku na stránkach Okamžite;

1.3.5. Podmienky – tieto Podmienky používania portálu Okamzite.sk.

1.3.6. Ponuka – ponuka tovaru, ktorý je poskytovaný Obchodníkom v jeho kamennej predajni, a zároveň je umiestnená na stránkach Okamžite.

1.3.7. Užívateľ – používateľ internetu, prichádzajúci na stránky Okamžite za účelom prezerania Ponuky;

1.3.8. Tovar – predmet alebo služba ponúkaná Obchodníkom prostredníctvom jeho Kamennej predajne, ktorého ponuka je importovaná na Portál prostredníctvom XML kódu alebo manuálnym pridávaním priamo v administrácii portálu.

1.3.9. Kamenná predajňa – fyzický obchod, prevádzkovaný obchodníkom. Poloha Kamennej predajne je zároveň miestom, kde sa poskytuje predaj tovaru zákazníkom.

1.3.10. Výrobca – podnikateľský subjekt, označovaný tiež ako dodávateľ alebo distribútor, ktorý zalistuje svoje produktové portfólio do administrácie Portálu Okamžite. Výrobca poskytuje zalistovaný Tovar Obchodníkom.

2. Registrácia Užívateľov a Obchodníkov/Výrobcov

2.1. Registrácia Užívateľa

2.1.1. Užívanie Portálu na účely prezerania Ponúk alebo vyhľadávania najvýhodnejších Ponúk nie je podmienené žiadnou registráciou Užívateľa a nie je pre Užívateľa spojené so žiadnymi výdajmi, s výnimkou výdajov na prevádzku vlastného zariadenia a na internetové pripojenie.

2.1.2. Na využitie niektorých doplnkových funkcií Portálu môže byť požadovaná registrácia a vytvorenie užívateľského účtu.

2.2. Registrácia Obchodníka

2.2.1. Na vystavovanie Ponúk Tovaru v rámci portálu Okamžite je Obchodník povinný registrovať sa prostredníctvom registračného rozhrania. Potvrdením registrácie zo strany Prevádzkovateľa je medzi ním a Obchodníkom uzavretá zmluva o užívaní Portálu, ktorá sa riadi týmito Podmienkami a Zvláštnymi podmienkami, najmä Všeobecnými obchodnými podmienkami užívania portálu Okamzite.sk pre obchodníkov.

2.2.2. Na vystavenie ponúk Tovaru na Portáli je ďalej nevyhnutná úspešná implementácia XML kódu alebo iného kompatibilného dátového feedu do systému. Ponuku je možné vystaviť aj spôsobom umožňujúcim manuálne pridávanie Ponuky v Administrácii portálu pre Obchodníka.

2.2.3. Na registráciu Obchodníka a na uzavretie Zmluvy nemá Obchodník právny nárok. Prevádzkovateľ je oprávnený registráciu Obchodníka a jeho návrh na uzavretie zmluvy o užívaní Portálu i bez uvedenia dôvodu odmietnuť.

2.2.4. Práva a povinnosti Obchodníka týkajúce sa registrácie, komunikácie s Prevádzkovateľom a podmienok dátového feedu, neupravené týmito Podmienkami, sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami užívania portálu Okamžite pre obchodníkov.

2.2. Registrácia Výrobcu

2.2.1. Na vystavovanie Ponúk Tovaru v rámci administrácie portálu Okamžite je Výrobca povinný registrovať sa prostredníctvom registračného rozhrania. Potvrdením registrácie zo strany Prevádzkovateľa je medzi ním a Výrobcom uzavretá zmluva o užívaní Portálu, ktorá sa riadi týmito Podmienkami a Zvláštnymi podmienkami, najmä Všeobecnými obchodnými podmienkami užívania portálu Okamzite.sk pre obchodníkov a výrobcov.

2.2.2. Na vystavenie ponúk Tovaru na Portáli je ďalej nevyhnutná úspešná implementácia XML kódu alebo iného kompatibilného dátového feedu do systému. Ponuku je možné vystaviť aj spôsobom umožňujúcim manuálne pridávanie Ponuky v Administrácii portálu.

2.2.3. Na registráciu Výrobcu a na uzavretie Zmluvy nemá Obchodník právny nárok. Prevádzkovateľ je oprávnený registráciu Výrobcu a jeho návrh na uzavretie zmluvy o užívaní Portálu i bez uvedenia dôvodu odmietnuť.

2.2.4. Práva a povinnosti Výrobcu týkajúce sa registrácie, komunikácie s Prevádzkovateľom a podmienok dátového feedu, neupravené týmito Podmienkami, sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami užívania portálu Okamžite pre obchodníkov a výrobcovnnnn.

3. Ponuka tovaru, uzavretie Kúpnej zmluvy

3.1. Obchodníci manuálne alebo prostredníctvom automatizovaných softwarových prostriedkov (dátového feedu) umiestňujú Ponuky na stránky Okamžite. Ponuky sprostredkované formou automatizácie sú automaticky aktualizované niekoľkokrát denne. Pri manuálnom pridaní produktovej ponuky je Obchodník povinný vlastnosti a parametre Ponuky manuálne kontrolovať a aktualizovať. Ponuka odkazuje na konkrétny Tovar ponúkaný Obchodníkom, pričom k uzavretiu Kúpnej zmluvy a dodanie Tovaru nie je Obchodník oprávnený požadovať splnenie ďalších podmienok zo strany Užívateľa alebo Prevádzkovateľa, než je uhradenie kúpnej ceny tovaru a ceny dopravy (najmä podmieňovať uzavretie kúpnej zmluvy nákupom ďalšieho Tovaru, alebo dosiahnutím určitej celkovej kúpnej ceny v rámci nákupu ďalšieho Tovaru).

3.2. Okamžite umožňuje Užívateľom možnosť vyhľadávať a porovnávať jednotlivé Ponuky. 

3.3. Okamžite zverejňuje iba Ponuky registrovaných Obchodníkov, ktorí deklarujú tovar s dostupnosťou v kamennej predajni na sklade, prípadne 1 – 2 dni. Prevádzkovateľ netvrdí ani nezodpovedá za to, že ponuka tovaru zahŕňa komplexnú ponuku obchodov dodávajúcich tovar na území Slovenskej republiky.

3.4. Užívateľ má možnosť urobiť výber tovaru ponúkaného jednotlivými Obchodníkmi zvolením relevantných kritérií alebo zadaním názvu tovaru alebo jeho časti do vyhľadávacieho poľa. Po vykonaní výberu tovaru Užívateľom Okamžite ponúkne zoznam relevantných Ponúk, zodpovedajúcich zadaniu Užívateľa. Zoznam Ponúk je usporiadaný podľa dostupnosti tovaru od lokality Užívateľa.

3.4.1. Zverejnenie Ponuky na Portáli nie je považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

3.5. Ponuky spočívajúce vo vystavení Tovaru

3.5.1. Obchodník sa zaväzuje, že zverejnená produktová ponuka na Portáli www.okamzite.sk je na sklade nielen v ponuke na Portáli, ale aj v kamennej prevádzke či výdajni, pod ktorou Obchodník svoju Ponuku uverejňuje.

3.5.2. Pri každej Ponuke sú uvedené minimálne nasledujúce údaje:

 • názov tovaru;
 • názov obchodníka;
 • fotografie tovaru – prípustné sú tiež katalógové fotografie ponúkaného tovaru, ktoré sa môžu líšiť napríklad vo farbe, alebo vlastnostiach tovaru, ktoré nie sú z fotografií zrejmé;
 • na posúdenie súladu tovaru s Ponukou je vždy rozhodujúci textový popis Ponuky; špecifikácia tovaru podľa jeho povahy;
 • dostupnosť tovaru; cena tovaru – je vždy uvedená ako cena konečná, vrátane DPH, pričom nezahŕňa náklady na dopravu tovaru k Užívateľovi, ibaže je v Ponuke uvedené inak;
 • Cena tovaru ponúkaná Obchodníkom na Okamžite nesmie byť nikdy vyššia než je cena tohto tovaru ponúkaného v kamennej predajni Obchodníka.

3.5.3. Po výbere konkrétneho tovaru a konkrétnej Ponuky má Užívateľ možnosť kontaktovať Obchodníka s dopytom. Obchodník zodpovedá za zhodu parametrov a dostupnosti Ponuky umiestnenej na Portáli s parametrami a dostupnosťou v Kamennom obchode, ktorú Obchodník prevádzkuje.

3.5.4. Okamžite nijak neuchováva obsah správ odoslaných medzi Užívateľom a Obchodníkom.

4. Dodanie a odber Tovaru, uplatnenie nárokov z vád Tovaru, záruka za akosť, reklamácia

4.1. Dodanie Tovaru

4.1.1 V prípade problémov s dodaním Tovaru, zárukou za akosť alebo problémov s reklamáciou je Užívateľ oprávnený obrátiť sa na Prevádzkovateľa, ktorý garantuje splnenie zákonných povinností zo strany Obchodníkov.

4.1.2 Obchodník je povinný uskutočniť predaj alebo dodať tovar na miesto, ktoré je uvedené Užívateľom ako adresa predajne či výdajne.

4.1.3 Užívateľ je povinný prezrieť tovar bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí a prípadné chyby reklamovať u Obchodníka bezodkladne po ich zistení.

4.2. Dodanie vadného Tovaru, rozpor s Kúpnou zmluvou

4.2.1. V prípade, že na základe prehliadky Tovaru Užívateľ zistí, že Tovar je vadný, alebo mu bol dodaný Tovar, ktorý nezodpovedá predmetu Kúpnej zmluvy čo do množstva, akosti a vyhotovenia, je Užívateľ povinný neodkladne tieto skutočnosti Obchodníkovi oznámiť.

4.2.2. Ak sú na Tovare podstatné vady t.j. také, ktoré majú vplyv na základnú funkčnosť Tovaru, najmä ak je Tovar viditeľne alebo funkčne poškodený alebo chýba časť Tovaru, ktorá je dôležitá pre jeho funkčnosť, má Užívateľ právo požadovať od Obchodníka dodanie nového alebo chýbajúceho Tovaru alebo jeho časti, opravu, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Zvolený nárok je Užívateľ povinný oznámiť Obchodníkovi pri oznámení vád Tovaru.

4.2.3. V prípade, že sú vady Tovaru nepodstatné t.j. také, ktoré nemajú vplyv na základnú funkčnosť Tovaru, najmä drobné poškodenie Tovaru nemajúce vplyv na funkčnosť, chýbajúca nepodstatná časť alebo vady čo sa týka množstva, má Užívateľ právo požadovať od Obchodníka odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny. Zvolený nárok je Užívateľ povinný oznámiť Obchodníkovi pri oznámení vád Tovaru.

4.3. Záruka

4.3.1. Záručná doba tovaru odovzdaného Užívateľovi – spotrebiteľovi činí 24 mesiacov s výnimkou, že

 •  zákon stanoví na určité druhy tovaru inú dĺžku záručnej doby, alebo
 • obchodník alebo výrobca stanoví na určitý Tovar dlhšiu záručnú dobu.
 

4.3.2. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru Užívateľom. Doba trvania záruky je spravidla uvedená v záručnom liste, alebo v inom prehlásení Obchodníka; ak nie je k tovaru dodaný záručný list, uplatňuje Užívateľ práva z chýb na základe dokladu o kúpe tovaru (faktúry/pokladničný blok) vydaného Obchodníkom.

4.3.3. Záruka zaniká:

 • uplynutím záručnej doby;
 • porušením ochranných pečatí a nálepiek, ktoré zabraňujú neodborným zásahom do Tovaru, pokiaľ sa tieto na Tovare nachádzajú;
 • neodbornou inštaláciou alebo iným uvedením do prevádzky, zaobchádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar, ktorá je uvedená v prislúchajúcej dokumentácii, ibaže by pokyny v návodu k montáži a prevádzke boli nesprávne.

4.3.4. Záruka sa nevzťahuje na:

 • opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním;

 • vady vzniknuté nevhodným používaním Tovaru, ak viedlo k jeho poškodeniu;
 • vady vzniknuté v dôsledku poškodenia Tovaru prírodnými živlami (napr. zásah bleskom, povodne) alebo v dôsledku elektrického prepätia v sieti;
 • vady vzniknuté v dôsledku pôsobenia iných vonkajších udalostí, ku ktorým došlo po prechode nebezpečenstva škody na veci na Užívateľa, ak neboli spôsobené samotným Obchodníkom.

4.3.5. Záruka za akosť Tovaru pre Užívateľa, ktorý nie je spotrebiteľom, sa spravuje zárukou poskytovanou výrobcom alebo distribútorom Tovaru. Dĺžku záručnej doby Tovaru pre Užívateľa, ktorý nie je spotrebiteľom, uvedie na vyžiadanie Obchodník.

4.4. Reklamácia

4.4.1. Reklamáciu je Užívateľ oprávnený uplatniť u Obchodníka, alebo v autorizovanom servisnom stredisku výrobcu Tovaru. Reklamáciu je možné uplatniť osobným odovzdaním Tovaru, alebo jeho zaslaním do miesta uplatnenia reklamácie, a to vždy s podrobným popisom vady, dokladmi o kúpe Tovaru, prípadne záručným listom.

4.4.2. Lehota na vybavenie reklamácie uplatnenej Užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, je 30 dní, ak zákon neustanoví inak. Táto lehota sa nevzťahuje na reklamácie uplatnené Užívateľom, ktorý nie je spotrebiteľom. Osoba, vybavujúca reklamáciu, vydá Užívateľovi doklad o podrobnostiach reklamácie a o spôsobe jej vybavenia.

4.4.3. V prípade reklamácie z dôvodu neodstrániteľných vád má Užívateľ nárok na výmenu Tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy. Posúdenie charakteru vady pre tento účel leží na výrobcovi, distribútorovi alebo ich servisnom stredisku. V prípade reklamácie z dôvodu odstrániteľnej vady má Užívateľ nárok na opravu Tovaru.

4.4.4. V prípade neoprávnenej reklamácie (vada vznikla nesprávnym použitím alebo chybnou manipuláciou a pod.), vzniká autorizovanému servisu resp. Obchodníkovi nárok na náhradu nákladov vzniknutých najmä v súvislosti s nájdením vady, vyhľadaním potrebných údajov, testovaním a prepravou neoprávnene reklamovaného Tovaru atď. Užívateľ je povinný tieto náklady na výzvu Obchodníka alebo prevádzkovateľa autorizovaného servisu bez zbytočného odkladu uhradiť, najneskôr však do 14 dní od ukončenia reklamačného konania.

5. Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Obchodníka

5.1. Prevádzkovateľ je sprostredkovateľom uzatvorenia Kúpnej zmluvy, pričom zodpovedá za:

5.1.1. korektnosť zobrazeného Obsahu a správne priradenie Ponuky k Obchodníkovi;

5.1.2. identifikáciu Obchodníka v systéme.

5.2. Obchodník zodpovedá za:

5.2.1. súlad dát odoslaných na zobrazenie na Okamžite s tovarom, ktorý je predmetom Ponuky;

5.2.2. súlad informácii, tvoriacich súčasť Ponuky, s právnymi predpismi (najmä s autorskoprávnou ochranou použitých fotografií, práva na použitie ochranných známok a iných označení);

5.2.3. úplnosť informácií, tvoriacich súčasť Ponuky, najmä za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z predpisov na ochranu spotrebiteľa i za zvláštne právne predpisy regulujúce príslušnú kategóriu tovaru (napr. doplnky stravy);

5.2.4. včasné odoslanie tovaru Užívateľovi, v súlade s informáciou o dostupnosti tovaru uvedenou v Ponuke;

5.2.5. súlad odoslaného tovaru s Ponukou a Objednávkou;

5.2.6. vybavenie uplatnených nárokov z chýb tovaru a z reklamácií;


5.3. Prevádzkovateľ nezodpovedá hlavne za:

5.3.1. súlad Ponuky s právnymi predpismi (porušenie autorských práv tretích osôb k fotografiám, umiestňovaných v rámci Ponúk na stránky portálu, porušenie právnych predpisov na ochranu osobnosti, ochranu spotrebiteľa, ochranu proti nekalej súťaži alebo ochranu priemyselného vlastníctva Obchodníkom);

5.3.2. súlad Ponúk so skutočne dodaným tovarom;

5.3.3. včasné dodanie tovaru alebo prípravu tovaru na osobný odber Obchodníkom vo vzťahu k informácii o dostupnosti tovaru uvedenej v Ponuke;

5.3.4. súlad tovaru s Kúpnou zmluvou;

5.3.5. vyriešenie nárokov z chýb tovaru alebo reklamácií Obchodníkom alebo servisným strediskom;

5.3.6. škodu vzniknutú Užívateľom alebo tretím osobám v dôsledku omeškania Obchodníka s dodaním tovaru, alebo v dôsledku používania tovaru;

5.3.7. nesprávny alebo nevhodný výber tovaru Užívateľom;

5.3.8. nedostupnosť spôsobenú poskytovateľom internetového pripojenia Užívateľa a Obchodníka;

5.3.9. dostupnosť Portálu.

5.4. Zodpovednosť Prevádzkovateľa ako poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti za obsah informácií dodaných Obchodníkmi sa riadi § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

6. Alternatívne riešenie sporov

6.1. Spory Užívateľa a Obchodníka so sídlom v Slovenskej republike

6.1.1. Užívateľ – spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na Obchodníka so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým Obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Obchodník porušil jeho práva. Ak Obchodník na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Užívateľ – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom Užívateľ – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na Prevádzkovateľa je info@okamzite.sk. Užívateľ – spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi Užívateľom – spotrebiteľom a Obchodníkom – predávajúcim, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20 eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od Užívateľa – spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

Užívatelia – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Užívateľ – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Užívateľ – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Užívateľ – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

6.2. Spory Užívateľa a Prevádzkovateľa

6.2.1. Možnosť podania návrhu na mimosúdne riešenie sporu s Prevádzkovateľom sa vzťahuje výhradne na spory týkajúce sa služieb Portálu, poskytovaných Prevádzkovateľom, teda nie na vzájomné spory medzi Užívateľom a Obchodníkmi vyplývajúce z Kúpnych zmlúv uzavretých prostredníctvom Portálu; mimosúdne môže byť riešený aj taký spor, pokiaľ je Užívateľ voči Obchodníkovi v postavení spotrebiteľa, avšak bez účasti Prevádzkovateľa.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Tieto Podmienky sú platné a účinné dňom 21. 9. 2020.

7.2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky v primeranom rozsahu jednostranne zmeniť, najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien ovplyvňujúcich napr. Komunikáciu Prevádzkovateľa s Užívateľom alebo Obchodníkom, možnosti a spôsoby uzatvárania Kúpnych zmlúv, ale aj z dôvodu rozšírenia alebo zmien služieb poskytovaných Prevádzkovateľom. Nová verzia podmienok sa však v žiadnom prípade nepoužije na Objednávky, ktoré boli odoslané ešte za účinnosti predchádzajúcej (staršia) verzie podmienok. Takéto Objednávky sa riadia predchádzajúcim znením Podmienok.

7.3. Pokiaľ Prevádzkovateľ realizuje zmeny Podmienok, je povinný to oznámiť Užívateľom a Obchodníkom aspoň 14 dní pred dňom nadobudnutia účinnosti novej verzie Podmienok vo forme e-mailu zaslaného na ich aktuálne e-mailové adresy. Súčasťou oznámenia bude aj znenie Podmienok vo formáte .pdf, príp. v inom formáte umožňujúcom zobrazenie textovej podoby Podmienok a ich prípadnú jednoduchú archiváciu. Užívateľ je oprávnený zmeny Podmienok odmietnuť, a to písomne listom zaslaným na adresu Prevádzkovateľa, alebo vo forme e-mailu zaslaného na kontaktnú adresu Prevádzkovateľa. Ak Užívateľ neodmietne zmeny Podmienok, má sa za to, že nové znenie (novú verziu) Podmienok akceptoval odoslaním prvej Objednávky alebo prvým prihlásením k svojmu užívateľskému účtu; to platí iba vtedy, ak bola Užívateľovi nová verzia podmienok včas zaslaná.

7.4. Pokiaľ Užívateľ alebo Obchodník Prevádzkovateľovi oznámi, že nové zmeny Podmienok neakceptoval, uplatní sa na všetky právne vzťahy, ktoré do tej doby vznikli medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom či Obchodníkom, pôvodné znenie Podmienok. Prevádzkovateľ je v takom prípade oprávnený ukončiť registráciu Užívateľa na Portáli, alebo vypovedať zmluvu o užívaní Portálu uzavretú medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkom registráciou Obchodníka podľa čl. 2.2. Podmienok.

7.5. Vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sa riadi týmito Podmienkami a právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Z.z., Občianskym zákonníkom, zákonom č. 513/1991 Z.z.

7.6. V prípade, že by bolo niektoré ustanovenie týchto Podmienok z akýchkoľvek dôvodov neplatné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Obchodných podmienok.

7.7. Na účely akejkoľvek komunikácie s Prevádzkovateľom je Užívateľ povinný použiť kontaktné údaje, uvedené na stránke Okamzite.sk.