Všeobecné obchodné podmienky používania
portálu Okamzite.sk pre obchodníkov

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky užívania portálu Okamzite.sk pre Obchodníkov (ďalej len „Obchodné podmienky“) vydáva spoločnosť OKAMŽITE, j. s. a., sídlom Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, Slovenská republika, IČO 53 09 57 31, DIČ 21 21 27 07 89 ako prevádzkovateľ portálu Okamzite.sk, za účelom úpravy práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkmi, užívajúcimi Portál na ponuku Tovaru.

1.2. Tieto Obchodné podmienky sú súčasťou Zvláštnych podmienok užívania Portálu, dostupných na Okamzite.sk (ďalej len „Podmienky“), ktoré sa na vzťah medzi Obchodníkom a Prevádzkovateľom vzťahujú v rozsahu, v akom tieto Obchodné podmienky nestanovia inak. 

2. Registrácia Obchodníka a Výrobcu

2.1. K používaniu Portálu sú oprávnení zaregistrovať sa Obchodníci spĺňajúci nasledujúce podmienky:

2.1.1. prevádzkujú minimálne jeden Obchod – kamennú predajňu alebo výdajňu Tovaru;

2.1.2. Obchod nie je na Portáli doposiaľ registrovaný;

2.1.3. Obchod Užívateľom ponúka Tovar na predaj; v Obchode je Obchodník uvedený ako jeho Prevádzkovateľ, vrátane adresy, telefónneho čísla, IČO alebo presného názvu, podľa ktorého je možné jednoznačne dohľadať IČO prevádzkovateľa v Obchodnom registri, ako aj ďalšie náležitosti vyžadované právnymi predpismi;

2.1.4. Obchodník je schopný a ochotný pravidelne dodávať aktualizované informácie o Tovare v požadovanom formáte.

2.1.5. V prípade, že Obchodník prevádzkuje viac Obchodov, môže ich na Portál registrovať samostatne.

2.2. K používaniu Portálu sú oprávnení zaregistrovať sa Výrobcovia spĺňajúci nasledujúce podmienky:

2.2.2. Výrobca (distribútor) Obchodníkom ponúka v administrácii portálu Tovar na zalistovanie.

3. Základné podmienky zalistovania Tovaru

3.1  Na stránke www.okamzite.sk je uverejnený iba taký tovar, ktorého dostupnosť je Obchodníkom označená na sklade/skladom, prípadne 1 – 2 dni. Tovar zalistovaný na Portáli s dostupnosťou na sklade musí byť zároveň dostupný na predaj v Obchode, ktorý Ponuku uverejňuje. Jednotlivý Tovar musí byť uvedený len raz na samostatných odkazoch, na ktorých je možné nájsť informácie o cene Tovaru. 

3.2. Informácie o Tovare musia byť pravdivé, aktuálne a musia sa týkať výhradne samotného Tovaru, nie propagácie Obchodu.

3.3. Cena Tovaru musí byť uvedená v Eurách a musí byť pre Užívateľa konečná, tzn. vrátane všetkých autorských, recyklačných a ďalších poplatkov so správne uvedenou DPH. V konečnej cene Tovaru nemusia byť zahrnuté iba výdavky na dopravu, ak ich Obchodník Užívateľom účtuje. Obchodník je povinný udržiavať cenu poštovného, dopravného a balného v administrácii neustále aktuálnu v prípade, že je daná funkcionalita na portáli dostupná a Obchodníkom používaná. V prípade porušenia tejto povinnosti je Prevádzkovateľ oprávnený Obchod dočasne zablokovať až do zjednania nápravy.

3.4. Zalistovaný Tovar musí byť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä nesmie byť zalistovaný Tovar,:

3.4.1. S ktorým nie je Obchodník oprávnený disponovať, alebo ktorý vykazuje akékoľvek iné právne vady;

3.4.2. Tovar ako poburujúci pornografický materiál;

3.4.3. Tovar, ktorého prostredníctvom dochádza k porušovaniu duševného vlastníctva (porušovanie práv k ochranným známkam, označeniam pôvodu, nelegálne rozmnoženiny autorských diel, tovaru určeného na obchádzanie účinných technických prostriedkov ochrany autorských práv);

3.4.4. Tovar určený na propagáciu a šírenie názorov extrémnej ľavice či extrémnej pravice resp. hnutí smerujúcich na potlačenie práv a slobôd človeka v zmysle trestnoprávnych predpisov platných v Slovenskej republike.

3.5. Zalistovaný môže byť len Tovar, ktorý je Obchodník schopný Užívateľovi dodať so známou dobou dodania, ktorá sa zároveň zhoduje s dobou dodania, ktorú Obchodník uvádza v Ponuke. Produkty, o ktorých nemá informácie o naskladnení a termíne dodania Užívateľovi, sa nesmú nachádzať v Ponuke.

3.6. Informácie o dostupnosti Tovaru musia byť uvedené pravdivo. Obchodník je povinný v príslušnej sekcii uvádzať všetky informácie, ktoré môžu mať vplyv na dodanie Tovaru Užívateľovi. Tovar musí byť dostupný na predaj koncovému zákazníkovi, bez skrytých obmedzení či podmienok.

3.7. Cena Tovaru na portáli musí byť identická s predajnou cenou v prevádzke Obchodníka, a to bez skrytých poplatkov.

3.8. Výrobca v Administrácii portálu na Okamzite.sk zalistuje svoju produktovú ponuku, pri ktorej uvedie správny názov Tovaru, jeho kategóriu a produktový obrázok.

3.9. Výrobcovi je umožnené doplniť odporúčanú maloobchodnú cenu Tovaru.

4. Práva a povinnosti Obchodníka

4.1. Komunikácia s Portálom

4.1.1. Na základe registrácie je Obchodníkovi a Výrobcovi, spĺňajúcemu vyššie uvedené podmienky, poskytnutý prístup do administračného rozhrania Portálu, v rámci ktorého môže spravovať svoje identifikačné údaje v rámci užívateľského profilu a ďalšie nastavenia.

4.1.2. Obchodník je oprávnený používať vo svojom užívateľskom profile oficiálne logo a fotografiu Obchodu v podobe, v akej ho štandardne používa vo vzťahu k verejnosti, vo formáte a rozlíšení stanovenom technickými podmienkami Prevádzkovateľa prístupnými v rámci užívateľského rozhrania. Logo Obchodníka nesmie obsahovať akékoľvek reklamné informácie (napr. slogan, odkaz na zľavovú akciu atď.), prípadne grafické označenie rovnaké alebo podobné s označením používaným Prevádzkovateľom. Obchodník zodpovedá za súlad zverejnenia loga na Portáli s právnymi predpismi.

4.1.2. Výrobca je oprávnený používať vo svojom užívateľskom profile oficiálne logo a fotografiu v podobe, v akej ho štandardne používa vo vzťahu k verejnosti, vo formáte a rozlíšení stanovenom technickými podmienkami Prevádzkovateľa prístupnými v rámci užívateľského rozhrania. Logo Výrobcu nesmie obsahovať akékoľvek reklamné informácie (napr. slogan, odkaz na zľavovú akciu atď.), prípadne grafické označenie rovnaké alebo podobné s označením používaným Prevádzkovateľom. Výrobca zodpovedá za súlad zverejnenia loga na Portáli s právnymi predpismi.

4.2. Zodpovednosť Obchodníka za obsah

4.2.1. Zodpovednosť Obchodníka za obsah vnesený na Portál sa riadi čl. 6. Podmienok.

4.2.2. Obchodník berie na vedomie, že väčšina Užívateľov užívajúcich Portál na vyhľadávanie a zakúpenie Tovaru je v postavení spotrebiteľa a že sa na právny vzťah vyplývajúci z Kúpnej zmluvy použijú predpisy o ochrane spotrebiteľa. Tým nie je dotknutá zodpovednosť Obchodníka dodržiavať ďalšie právne predpisy týkajúce sa špecifického Tovaru (napríklad úprava zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame týkajúca sa reklamy na doplnky stravy a liečivé prípravky).

4.2.3. Obchodník berie na vedomie, že pri komunikácii s užívateľom iniciovanej prostredníctvom kontaktného formulára na Okamzite.sk a následne pri klasickom predaji Tovaru (kamenná predajňa), sa bude riadiť aktuálnymi zákonmi a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky o predaji a ochrane spotrebiteľa.

4.3. Recenzie

4.3.1. Obchodník a Výrobca je povinný zdržať sa hodnotenia iných Obchodov a Výrobcov, a to vrátane tých konkurenčných, vlastných alebo spriaznených. Hodnotením je myslené hviezdičkové hodnotenie a písané recenzie či príspevky do diskusie na Portáli, sociálnych sieťach pod záštitou Okamžite. Obchodník je tiež povinný zdržať sa krokov vedúcich ovplyvňovaniu hodnotenia.

4.3.2. Obchodník nie je oprávnený zverejňovať užívateľské recenzie mimo portál Okamzite.sk, s výnimkou vlastných internetových stránok ak ich prevádzkuje. Použitie recenzií na účely propagácie Obchodníka na stránkach iných cenových porovnávačov alebo prevádzkovateľov ďalších služieb potenciálne konkurenčných voči Prevádzkovateľovi alebo Portálu môže byť považované za nekalosúťažné konanie.

4.4. Ďalšie práva a povinnosti Obchodníka a Výrobcu

4.4.1. Obchodník nie je oprávnený užívať akékoľvek prostriedky neposkytované samotným Prevádzkovateľom na ovplyvnenie výsledkov vyhľadávania Ponúk na Portáli alebo iných funkcií Portálu pre účely vlastného prospechu alebo prospechu tretej osoby, najmä inštalovať do zdrojového kódu stránok Portálu softwarové roboty alebo modifikovať kód. Obchodník ďalej nie je oprávnený tieto prostriedky ponúkať alebo poskytovať iným Obchodníkom, Užívateľom alebo tretím osobám. V prípade porušenia tohto zákazu je Prevádzkovateľ oprávnený blokovať Obchodníka a ďalších Obchodníkov, ktorí daný prostriedok na ovplyvnenie funkcií portálu použijú.

4.4.2. Obchodník je povinný informovať Užívateľa u jednotlivého Tovaru o aktuálnej výške celkových nákladov.

4.4.3. Obchodník sa zaväzuje ponúkať pri predaji na Portáli nový a nepoužitý Tovar. V prípade ponúkania použitého Tovaru je povinný túto skutočnosť riadne označiť, prípadne zaradiť do príslušnej kategórie pre použitý Tovar, ak Prevádzkovateľ takú kategóriu na Portáli ponúka. V prípade porušenia povinností podľa tohto odseku je Prevádzkovateľ oprávnený zablokovať Obchodníka.

4.4.4. Obchodník a Výrobca má právo kedykoľvek ukončiť zverejňovanie informácií a zalistovanie Tovaru bez predchádzajúceho informovania Prevádzkovateľa.

4.4.5. Obchodník je povinný udržiavať svoje identifikačné a kontaktné údaje zadané v rámci užívateľského rozhrania na Portáli neustále aktuálne. V prípade porušenia tejto povinnosti môže dochádzať ku zmäteniu alebo klamaniu Užívateľov, na základe čoho je Prevádzkovateľ oprávnený Obchodníka zablokovať.

4.4.6. Obchodník je povinný bez omeškania aktualizovať na Portáli zmenu jeho údajov, ako je zmena názvu Obchodu, zmena sídla alebo iných fakturačných údajov apod. Predmetom registrácie je poskytovanie Služby v súvislosti s konkrétnymi Obchodmi Obchodníka, preto v prípade zaradenia nového Obchodu je Obchodník povinný tento Obchod samostatne registrovať. V prípade, že registrovaný Obchod začne prevádzkovať iný Obchodník, ide o zmenu zmluvnej strany a nový prevádzkovateľ Obchodu je povinný registrovať sa k Službe ako nový subjekt, s výnimkou prípadov, keď je prechod práv a povinností na nového prevádzkovateľa Obchodu automatický (hlavne prípad predaja podniku podľa § 476 a násl. zák. č. 513/1991 Z. z., Obchodného zákonníka alebo premena obchodnej spoločnosti podľa § 69a obchodného zákonníka). Obchodníci berú na vedomie, že v prípade zmeny prevádzkovateľa Obchodu s novou registráciou nového prevádzkovateľa sú doterajšie údaje z administrácie Obchodu sprístupnené tomuto novému prevádzkovateľovi tak, aby bola zaistená kontinuita práv a povinností vyplývajúcich z registrácie Obchodu na Portál. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Obchodníkovi v dôsledku nesplnenia informačnej povinnosti alebo neuzavretia Zmluvy podľa tohto článku.

5. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

5.1. Prevádzkovateľ ako poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti nezodpovedá za obsah, importovaný Obchodníkmi a Výrobcami na Portál, s výnimkou prípadov, keď je na protiprávnosť obsahu preukázateľne upozornený oprávnenými osobami, a bez zbytočného odkladu obsah neodstráni. Táto zodpovednosť Prevádzkovateľa nemá žiaden vplyv na oprávnenie Prevádzkovateľa dočasne alebo trvalo odstrániť akúkoľvek informáciu vloženú Obchodníkom alebo Výrobcom na Portál v prípade, že samostatne získa akékoľvek podozrenie o jej protiprávnom charaktere alebo odmietnuť zverejnenie takejto informácie. Toto oprávnenie sa vzťahuje aj na informácie, ktoré nie sú svojou podstatou protiprávne, ale sú spôsobilé poškodiť dobré meno a záujmy Prevádzkovateľa, ďalších spoločností koncernu, ktorého súčasť Prevádzkovateľ tvorí, alebo Portálu.

5.2. Prevádzkovateľ je oprávnený zablokovať Obchodníka v prípade porušenia povinností stanovených týmito Obchodnými podmienkami, hlavne:

5.2.1. za porušovanie pravidiel podľa čl. 3;

5.2.2. uplatňovania podmienok v Kúpnych zmluvách, ktoré sú v rozpore s článkom 3 až 6 Podmienok;

5.2.3. ponúkanie Tovaru, nachádzajúceho sa v rozpore s právnymi predpismi, alebo zverejňovanie Ponúk s akýmkoľvek inak protiprávnym obsahom;

5.2.4. dodanie Tovaru Užívateľom v rozpore s Kúpnou zmluvou (kvalita, množstvo, termín dodania), alebo nedodanie Tovaru Užívateľovi z dôvodu na strane Obchodníka;

5.2.5. vykonanie zásahov do kódu alebo do časti Portálu pre účely ovplyvňovania výsledkov vyhľadávania Užívateľmi alebo používanie nepovolených prostriedkov ovplyvňujúcich výsledky vyhľadávania;

5.2.6. nevykonanie aktualizácií identifikačných a kontaktných údajov;

5.2.7. zasielanie nevyžiadaných obchodných oznámení Užívateľom alebo porušovanie povinností pri nakladaní s osobnými údajmi;

5.2.8. zasahovanie do obsahu prípadných recenzií alebo ovplyvňovanie Užívateľov pre účely ovplyvnenia výsledkov recenzií;

5.2.9.  zverejňovanie prípadných recenzií na iných weboch.

5.3. Prevádzkovateľ je oprávnený podmieniť zverejnenie údajov o Obchodníkovi, Obchode alebo Tovare ich predchádzajúcim schválením. V prípade, že je informácia o Obchodníkovi alebo Obchode alebo informácia v rámci ponuky Tovaru uvedená zavádzajúcim spôsobom, nezrozumiteľne alebo je zaradená do nesprávnej kategórie, je Prevádzkovateľ oprávnený informáciu náležitým spôsobom upraviť alebo zablokovať.

5.4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zobrazenie Tovaru v rámci Ponuky na Portáli v prípade, že zalistovanie Tovaru Obchodníka nesplní podmienky podľa čl. 3. týchto Obchodných podmienok. Prevádzkovateľ ďalej negarantuje zobrazenie všetkých položiek Tovaru, nezodpovedá za správne zobrazenie jednotlivých položiek a za stratu alebo poškodenie dát, uložených na Portály. Prevádzkovateľ vyvinie všetko dostupné úsilie na urýchlené odstránenie zistených chýb v zobrazovaných ponukách alebo čiastočnej či úplnej nedostupnosti Portálu, ak sú spôsobené dôvodmi na jeho strane.

5.5. Prevádzkovateľ je oprávnený viesť databázu Obchodníkov a Výrobcov, obsahujúcu ich identifikáciu, kontaktné údaje a recenzie udelené Obchodníkovi a tieto zobrazovať na Portáli aj po ukončení zalistovania Obchodníkom alebo po ukončení zmluvného vzťahu s Obchodníkom z akéhokoľvek dôvodu alebo po zmene prevádzkovateľa Obchodu. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prevádzkovateľa v oblasti ochrany osobných údajov podľa zvláštnych podmienok Ochrany súkromia na portáli Okamzite.sk.

5.6. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť informácie zadané na Portál pre zobrazovanie na ďalších partnerských weboch mimo Portál. Všetky informácie odoslané Obchodníkom na Portál môžu byť Prevádzkovateľom zobrazené na Portáli a na partnerských internetových stránkach bez časového obmedzenia a použité na vytváranie štatistík a analýz nakupovaní, a to aj po ukončení zalistovania Tovaru na Portál, po zablokovaní Obchodu alebo po ukončení zmluvného vzťahu s Obchodníkom. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prevádzkovateľa v oblasti ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ Obchodníkovi zobrazí štatistiky odchádzajúcich kliknutí z partnerských internetových stránok v administračnom rozhraní Portálu, kde sú tiež dostupné podrobné štatistiky odchádzajúcich kliknutí z Portálu.

6. Finančné podmienky užívania Portálu Obchodníkmi

6.1. Registrácia Obchodníka a zverejnenie jeho užívateľského profilu sú poskytované zadarmo.

6.2. Prevádzkovateľ je oprávnený spoplatniť využitie ďalších nadštandardných funkcií Portálu, pričom cena je vždy uvedená pri príslušnej funkcii v sekcii Portálu určenej pre jej prevádzkovanie.

7. Alternatívne riešenie sporov

7.1. Užívateľ – spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na Obchodníka so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým Obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Obchodník porušil jeho práva. Ak Obchodník na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Užívateľ – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia.

7.2. Užívatelia – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Užívateľ – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Užívateľ-spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Užívateľ – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Práva a povinnosti, týmito Obchodnými podmienkami neupravené, sa riadia Podmienkami a Zvláštnymi podmienkami v rozsahu, v akom nie sú s týmito Obchodnými podmienkami v rozpore a ďalej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

8.2. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 21. 9. 2020.